Skip to main content

Next js cơ bản


EdTech

Mô tả về khóa học

Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng React, giúp cho việc xây dựng các ứng dụng web phức tạp trở nên đơn giản hơn

Trong khóa học này, người học sẽ được hướng dẫn cách sử dụng Next.js để xây dựng các ứng dụng web động với các chức năng ở phía Client.

Nội dung khóa học

I.Tổng quan về Nextjs
II.Các phần trong khóa học

1.Giới thiệu về NextJs

1.1) Next Js là gì ?

1.2)Ứng dụng của Next Js ?

1.3)Ưu điểm của Next Js

2.Cài đặt NextJs App

3.Thiết lập Pages và Routing

4.Tạo Navbar và Footer component

5.Điều hướng giữa các pages sử dụng Link trong NextJs

5.1)Giới thiệu về Routing trong Next.js

5.2)Cách thức hoạt động của bộ định tuyến

5.3)Cách để link giữa các page

5.4)Dynamic routes

6.Tạo layout component

6.1)Tạo thành phần bố cục tùy biến trong Next.js

6.2)Dùng thành phần Layout

6.3)Tạo bố cục tùy chỉnh trong thư mục ứng dụng

7.CSS styles trong NextJs

8.Tạo 404 Page

9.Thiết lập title,meta tag trong Head component

10.Xây dựng All Coders page sử dụng SSG - getStaticProps

11.Xây dựng Detail Page

12.Deploy App lên Vercel

III.Kết luận

Course Staff

Course Staff Image #1

Nguyễn Hoài Nam

Leader

Course Staff Image #2

Lê Dược Hoàng

Staff member

Course Staff Image #2

Nguyễn Tiến Đạt

Staff member

Course Staff Image #2

Đinh Thanh Hải

Staff member

Course Staff Image #2

Đỗ Hải Dương

Staff member

Course Staff Image #2

Đỗ Công Thành

Staff member

  1. Course Number

    Ed108
Enroll