Skip to main content

Ruby Language


EdTech

Khóa “RUBY LANGUAGE (Vietnamese ver)” do nhóm sinh viên khóa 64 Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai.

MÔ TẢ MÔN HỌC

Theo khảo sát về ngôn ngữ mà các doanh nghiệp tại Nhật Bản thường dùng vào năm 2019, Ruby đã trở thành quán quân - là một trong số những ngôn ngữ được doanh nghiệp IT Nhật Bản sử dụng nhiều nhất. Ngôn ngữ lập trình Ruby sử dụng ngôn từ và cú pháp đơn giản để xử lý dữ liệu và logic để giải quyết vấn đề, tăng khả năng tái sử dụng mã để giúp tăng tốc độ phát triển.

Đối với các cá nhân muốn gia nhập công ty Nhật và các doanh nghiệp muốn hòa nhập được vào luồng phát triển IT tại Nhật Bản, việc nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn về ngôn ngữ lập trình Ruby đã trở thành vấn đề cực kỳ thiết yếu.

Khóa “RUBY LANGUAGE (Vietnamese ver)” do nhóm sinh viên khóa 64 Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai.

Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Ruby, từ cú pháp, biến, toán tử, mảng, hash, đọc ghi file, ... giúp mọi người dễ dàng tiếp cận và nắm được bước đầu khi chinh phục ngôn ngữ đầy thú vị này.

NỘI DUNG MÔN HỌC

Bài 1: Giới thiệu
- Tài liệu tổng hợp
- Tổng quan về Ruby
- Thiết lập môi trường


Bài 2: Cú pháp
- Các cú pháp cơ bản


Bài 3: Lớp và đối tượng
- Mở đầu về Lớp và đối tượng
- Case Study của Class trong Ruby


Bài 4: Biến
- Biến trong Ruby


Bài 5: Toán tử
- Toán tử trong Ruby


Bài 6: Comment
- Comment trong Ruby


Bài 7: Câu lệnh điều kiện - Conditionals
- If...else trong Ruby
- Unless trong Ruby
- Case trong Ruby


Bài 8: Vòng lặp
- While...end
- Until...end
- Vòng lặp for
- Statement: break, next, redo, retry


Bài 9: Phương thức - Methods
- Medthods trong Ruby


Bài 10: Khối - Block
- Block trong Ruby


Bài 11: Module
- Module trong Ruby


Bài 12: Chuỗi - String
- String trong Ruby


Bài 13: Mảng - Array
- Làm quen với Mảng trong Ruby
- Tổng hợp phương thức quan trọng về Mảng


Bài 14: Hash
- Hash trong Ruby


Bài 15: Ngày & Giờ
- Ngày & Giờ trong Ruby


Bài 16: Phạm vi - Ranges
- Phạm vi trong Ruby


Bài 17: Iterators
- Iterators trong Ruby


Bài 18: Làm việc với File và Folder
- Làm việc với File trong Ruby
- Làm việc với Folder trong Ruby


Bài 19: Exception
- Ngoại lệ trong Ruby

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC VÀ KẾT QUẢ SAU MÔN HỌC

Khóa học đại chúng được thiết kế cho tất cả mọi người, chuyên ngành IT cũng như các bạn không làm việc trong lĩnh vực IT nhưng quan tâm đến việc tiếp cận và nắm những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Ruby - một ngôn ngữ cực kỳ mạnh khi phát triển Web, đặc biệt là những đối tượng muốn làm việc trong công ty Nhật tại Việt Nam cũng như Nhật Bản.

Sau khi hoàn thành môn học, người học có thể lĩnh hội đầy đủ kiến thức cơ bản về cú pháp, hiểu về luồng và cách thức hoạt động của các hàm quan trọng trong Ruby, cũng như cách viết một chương trình cơ bản sử dụng ngôn ngữ lập trình Ruby. Để từ đây tiếp cận đến những cấp độ cao hơn, như framework Ruby on Rails, hay là nâng cao khả năng biết đa dạng ngôn ngữ lập trình.

Course Staff

Nhóm sinh viên CNTT khóa 64 BKHN
1. Nguyễn Duy Tùng
2. Nguyễn Thị Thúy
3. Đinh Thị Ngọc Anh
4. Lê Thị Hà
5. Trần Nam Dương
6. Vũ Minh Hải
7. Trần Quang Thưởng

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    Ed109
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    02:00
Enroll