Skip to main content

Xây dựng ứng dụng Web trong 21h


EdTech
Enrollment is Closed

About This Course

Chào mừng các bạn đã đến với khoá học: Xây dựng ứng dụng web trong 24h . Môn học sẽ bắt đầu vào 15g ngày 08/03/2023, và kết thúc vào ngày 07/14/2023.Khóa học sẽ giúp bạn nắm bắt được những kiến thức cơ bản để có thể xây dựng ứng dụng web

Nội dung môn học

Buổi 1 : UI
Buổi 1 : UI ( Tiếp
Buổi 3 + 4 : Javascript và Jquery
Buổi 5 : Database
Buổi 6 : Lập trình hướng đối tượng với C#.
Buổi 7 : Thiết kế API với quy tắc RESTful và Debug
Buổi 8 : Tổng kết khóa đào tạo và trao chứng nhận

Thành viên

Course Staff Image #1

Nguyễn Xuân Hưng

sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Course Staff Image #2

Đỗ Quang Phúc

sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Course Staff Image #1

Đào Minh Phúc

sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Course Staff Image #1

Nông Phi Hùng

sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Course Staff Image #1

Đặng Đình Minh

sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC VÀ KẾT QUẢ SAU MÔN HỌC

Khóa học đại chúng được thiết kế cho tất cả mọi người, chuyên ngành IT cũng như các bạn không làm việc trong lĩnh vực IT nhưng quan tâm đến ngành xây dựng ứng dụng web.

Sau khi hoàn thành môn học, người học có đủ kiến thức cơ bản về lập trình xây dựng 1 ứng dụng web

  1. Course Number

    Ed128
  2. Classes Start

  3. Classes End