Skip to main content

PHP Language Basic


EdTech
Enrollment is Closed

1. Mô tả môn học

Với sự phát triển của Internet trong thời đại hiện nay, ứng dụng Web là cổng kết nối chủ yếu giữa con người và thế giới thông tin ngày nay. Công việc lập trình web đang có nhu cầu cao trên toàn thế giới và cũng được trả lương khá cao khiến công việc này trở thành một lựa chọn nghề nghiệp tuyệt vời.

Trong đó, PHP là 1 trong các ngôn ngữ lập trình web phổ biến trên toàn thế giới. PHP là ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở, chạy ở server và dùng để xây dựng ứng dụng web. Với cặp thẻ PHP, mã lệnh PHP có thể nhúng được vào trang HTML một cách dễ dàng. Ưu điểm lớn nhất của ngôn ngữ lập trình này là cấu trúc đơn giản, thư viện lớn và sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình web PHP, cơ sở dữ liệu MySQL và áp dụng MySQL trong PHP. Các kiến thức trong khóa học đều là nền tảng nên khóa học phù hợp cho tất cả các bạn có định hướng lập trình web.

2. Nội dung môn học

 Chương 1: Kiến thức cơ bản về PHP

Người học sẽ được cung cấp cách cài đặt môi trường để chạy file PHP, các kiến thức cơ bản như: biến, hằng, hàm, các câu lệnh điều kiện, kiểu dữ liệu,…. Người học sẽ nắm được cách mà ngôn ngữ lập trình triển khai các khái niệm cơ bản đó.

  Bài 1: Cài đặt XAMPP
  Bài 2: Cú pháp cơ bản
  Bài 3: Biến & Hằng
  Bài 4: Các toán tử
  Bài 5: Echo và Print
  Bài 6: Kiểu dữ liệu
  Bài 7: Xâu ký tự
  Bài 8: Các kiểu dữ liệu số
  Bài 9: Các hàm toán học
  Bài 10: Câu lệnh rẽ nhánh
  Bài 11: Câu lệnh lặp
  Bài 12: Xây dựng hàm
  Bài 13: Mảng trong PHP
  Bài 14: Biểu thức chính quy (Regular Expression)

 Chương 2 - Xử lý form trong PHP

Người học sẽ được cung cấp cách triển khai và xử lý dữ liệu form trong PHP. Phân biệt các phương thức gửi dữ liệu, xác thực dữ liệu trong PHP.

  Bài 15: Kiến thức cơ bản về xử lý form
  Bài 16: Form Validation
  Bài 17: Trường bắt buộc

 Chương 3 - Sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL

Tìm hiểu về MySQL, phpMyAdmin, tìm hiểu cách kết nối cơ sở dữ liệu MySQL trong ngôn ngữ PHP, đồng thời cung cấp các cú pháp để thao tác với dữ liệu.

  Bài 18: Tìm hiểu về MySQL
  Bài 19: phpMyAdmin
  Bài 20: Tạo cơ sở dữ liệu
  Bài 21: Kết nối cơ sở dữ liệu
  Bài 22: Tạo, xóa bảng
  Bài 23: Các thao tác với dữ liệu

3. Yêu cầu đối với người học và kết quả sau môn học

 Yêu cầu đối với người học:

  - Nên có kiến thức cơ bản về HTML, CSS và MySQL.
  - Máy vi tính kết nối internet.
  - Ý thức tự học cao, trách nhiệm cao, kiên trì bền bỉ không ngại khó.
  - Không được nóng vội, bình tĩnh học, làm lại ví dụ sau khi hoàn thành bài học.

 Kết quả sau môn học:

  - Hiểu rõ các kiến thức cơ bản để lập trình với ngôn ngữ PHP.
  - Có thể tạo các trang web đơn giản với ngôn ngữ PHP.
  - Thêm và xử lý form trên trang web.
  - Sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu của trang web.
  - Có nền tảng để tiếp tục tìm hiểu các kiến thức nâng cao hơn về PHP.

4. Tác giả

Course Staff Image #1

Trần Quang Huy

20190093
Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Course Staff Image #2

Nguyễn Đức Thái

20194667
Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Course Staff Image #2

Trương Anh Tuấn

20194709
Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Course Staff Image #2

Trần Xuân Năng

20194633
Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Course Staff Image #2

Trần Cao Minh

20194623
Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Course Staff Image #2

Nguyễn Thế Thái

20194668
Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Course Staff Image #2

Nguyễn Kim Bảo

20194486
Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    Ed129
  2. Classes End

  3. Estimated Effort

    06:00