Skip to main content

Mật mã ứng dụng


SOICT

Mô tả môn học

Mật mã là công cụ không thể thiếu để bảo vệ an toàn thông tin trong các hệ thống máy tính. Môn học Mật Mã Ứng Dụng dụng giúp sinh viên hiểu các thành phần cơ bản của mật mã và sử dụng chúng một cách đúng đắn.

Về nội dung, môn học giới thiệu kiến thức cơ bản về mật mã hiện đại: mã đối xứng, mã công khai, hàm băm, sơ đồ mã hóa có xác thực, chữ ký điện tử và các giao thức mật mã. Ngoài ra, các phương pháp tấn công và phương pháp chứng minh tính an toàn của một số sơ đồ mật mã cụ thể cũng được trình bày chi tiết.

Điều kiện

Học phần tiên quyết: - Không có
Học phần học trước:
  - IT4010 - Nhập môn An toàn Thông tin
Học phần song hành: - Không có

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4025
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll