Skip to main content

An ninh mạng


SOICT

Mô tả môn học

Học phần này cung cấp các kiến thức về an toàn an ninh thông tin trên môi trường mạng; mô hình an toàn an ninh mạng, ứng dụng các hệ mật mã trong các giao thức mạng như WPA/WPA2, IPSec, SSL/ TLS, SSH; các giao thức xác thực người dùng như CHAP, EAP. Bên cạnh đó, học phần cũng bao gồm nội dung phân tích lỗ hổng và các nguy cơ bảo mật trên bộ giao thức TCP/IP; các nguy cơ an toàn bảo mật đối với mạng LAN và WLAN, lỗ hổng và các nguy cơ của các dịch vụ mạng như Web, thư điện tử (email), phân giải tên miền (DNS).

Học phần cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng phân tích, nhận diện các hành vi tấn công trong mạng, quét và rà roát lỗ hổng an toàn bảo mật trên các dịch vụ mạng.

Điều kiện

Học phần tiên quyết:
Học phần học trước:
    - IT1110: Tin học đại cương
    - IT4015: Nhập môn An toàn thông tin
Học phần song hành: Không

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4263
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll