Skip to main content

Khai phá web


SOICT

Mô tả môn học

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các bài toán trong khai phá cấu trúc, nội dung và hành vi người dùng trên web: Tìm kiếm thông tin, phân tích liên kết, trích rút thông tin, tích hợp thông tin, trực quan hóa thông tin, khai phá quan điểm, khai phá hành vi và hệ gợi ý. Học phần cũng giới thiệu các ứng dụng của khai phá web trong phân tích mạng xã hội, thương mại điện tử, thông minh nghiệp vụ doanh nghiệp và quảng cáo trực tuyến.

Ngoài ra môn học cũng cung cấp cho học viên các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và thái độ cần thiết để làm việc trong công ty sau này.

Điều kiện

Học phần học trước: -IT3190: Nhập môn Học máy và khai phá dữ liệu

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4868
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll