Skip to main content

Phân tích định lượng dữ liệu với R và Python


SoICT

Khoá học này giúp học viên biết cách dùng công cụ R, Python trên môi trường Goolge Colab để có thể áp dụng trong việc phân tích dữ liệu, hiểu rõ các mô hình phân tích hồi quy- áp dụng kiến thức toán học, kinh tế lượng, xác suất thống kê, để phân tích dữ liệu trên công cụ R, biết cách biểu diễn dữ liệu từ những kết quả của phân tích, Làm chủ được kỹ năng xử lý dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu có số lượng lớn thường gặp trong tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, CNTT, … Lợi ích khoá học: Cung cấp các kiến thức nền tảng như xác suất, thống kê, dự báo, …, trong lĩnh vực phân tích dữ liệu mà một nhà phân tích dữ liệu cần có. Được tiếp cận phương pháp học từ trải nghiệm với các bộ dữ liệu thực hơn là học trên giấy và sách với các công thức phức tạp và khô khan. Hệ thống hóa kiến thức nền tảng và minh họa trực quan trên các bộ dữ liệu thực. Hiểu được các bước để phân tích dữ liệu sử dụng ngôn ngữ R, Python và diễn giải được kết quả từ dữ liệu hiện có Tự lập được một báo cáo phân tích dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình R, Python trả lời các câu hỏi quản trị đang quan tâm. Chẳng hạn như: Báo cáo kinh tế, tài chính, mối tương quan của sự thay đổi sale và marketing tài chính hay nhân sự trong doanh nghiệp, … Từ đó, hỗ trợ người làm quản lý trong việc ra quyết định kinh doanh hay chính sách.

  1. Course Number

    CS1002
  2. Estimated Effort

    3:00
Enroll