Skip to main content

Nhập môn Công nghệ thông tin và Truyền thông


SoICT

Giới thiệu

Các bài thực hành của học phần IT2000-Nhập môn CNTT&TT:

  • chủ đề: Nhà thông minh, 2 buổi x 6 tiết
  1. Course Number

    IT2000
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll