Skip to main content

Kiến thức máy tính


SoICT

Mô tả môn học

Môn học này có mục tiêu giúp sinh viên nắm các kiến thức cơ bản về hệ điều hành Linux và sử dụng Linux như một môi trường làm việc phục vụ cho các môn học sau. Sinh viên cũng được học cách sử dụng Latex để soạn thảo các tài liệu khoa học và soạn bài trình bày bằng Beamer.

Điều kiện

Học phần học trước:
Học phần song hành: Không

  1. Course Number

    IT2120
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll