Skip to main content

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán


SoICT

Mô tả môn học

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và thuật toán cần thiết cho việc phát triển thuật toán và cài đặt phần mềm giải quyết các vấn đề ứng dụng.

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng hiểu,cài đặt và ápdụng các cấu trúc dữ liệu cơ bản như ngăn xếp, hàng đợi, hàng đợi có ưu tiên, danh sách, cây và bảng bămvào các bài toán ứng dụng toán. Sinh viên phải có khả năng thiết kế và cài đặt các chương trình trong đó có sử dụng các cấu trúc dữ liệu để phát triển các hệ thống xử lý thông tin. Sinh viên hiểu và cài đặt được các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp cơ bản như sắp xếp nhanh, sắp xếp vun đống, sắp xếp trộn, bảng băm và các thuật toán cơ bản trên đồ thị. Sinh viên phải nắm được các kỹ thuật xây dựng thuật toán cơ bản như đệ qui, tham lam, chia để trị, quy hoạch động để giải quyết các bài toántính toán. Sinh viên biết cáchphân tích được độ phức tạp trong ngôn ngữ ký hiệu tiệm cận của cáccấu trúc dữ liệu và thuật toán cơ bản.

Điều kiện

Học phần tiên quyết:
Học phần học trước:
        -IT1110: Tin học đại cương
Học phần song hành: Không

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT3011
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll