Skip to main content

IT3030-Kiến trúc máy tính


SoICT
Enrollment in this course is by invitation only

Mô tả môn học

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kiến trúc tập lệnh và tổ chức của máy tính hiện đại, cũng như những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy tính.Các nội dung chính của học phần bao gồm: Tổng quan về máy tính hiện đại và đánh giá hiệu năng máy tính;Các kiến thức cơ bản về logic số và số học máy tính;Kiến trúc tập lệnh và cơ bản về lập trình hợp ngữ; Tổ chức các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính: bộ xử lý,bộ nhớ và hệ thống vào-ra; Kiến trúc máy tính song song. Từ đó sinh viên có khả năng tối ưu hóa trong việc xây dựng các phần mềm cũng như tích hợp hệ thống để nâng cao hiệu năng hệ thống, khai thác và quản trị hiệu quả các hệ thống máy tính và có cơ sở nền tảng cho việc thiết kế máy tính.

Ngoài ra học phần cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu.

Điều kiện

Học phần tiên quyết: Không
Học phần học trước:-IT1110: Tin học đại cương
                                 -IT2000: Nhập môn CNTT và TT
Học phần song hành: Không.

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT3030
  2. Classes Start

  3. Classes End