Skip to main content

Kỹ thuật lập trình


SoICT
Enrollment in this course is by invitation only

Mô tả môn học

Học phần Kỹ thuật lập trình trang bị cho sinh viên những kỹ thuật cơ bản nhất mà một lập trình viên chuyên nghiệp cần phải nắm vững để viết mã nguồn hiệu quả. Các kiến thức giảng dạy góp phần quan trọng giúp sinh viên phát triển được các ứng dụng phần mềm chất lượng cao trong thực tế.

Học phần này trang bị cho sinh viên các kỹ thuật lập trình quan trọng như quản lý bộ nhớ, hàm, kỹ thuật đệ quy, kỹ thuật sử dụng các cấu trúc dữ liệu để giải quyết vấn đề, kỹ thuật viết mã nguồn hiệu quả, kỹ thuật lập trình phòng ngừa, kỹ thuật gỡ rối, tinh chỉnh mã nguồn, phong cách lập trình. Học phần có các buổi thực hành nhằm rèn luyện và nâng cao kỹ năng lập trình của sinh viên

Để minh họa các kỹ thuật lập trình, nhất thiết phải chọn một ngôn ngữ cụ thể nào đó. Học phần này sử dụng các ngôn ngữ C/C++ để minh họa các kỹ thuật lập trình do chúng có lịch sử phát triển lâu đời, có nhiều ưu điểm, minh họa được đa số các kỹ thuật lập trình quan trọng, và vẫn được sử dụng phổ biến hiện nay.

Học phần tập trung vào những nội dung sau đây: (1) Tổng quan về kỹ thuật lập trình, (2) Quản lý bộ nhớ, (3) Hàm, (4) Kỹ thuật viết mã nguồn hiệu quả, (5) Phong cách lập trình, (6) Kỹ thuật đệ quy và khử đệ quy, (7) Kỹ thuật sử dụng cấu trúc dữ liệu cơ bản, (8) Kỹ thuật lập trình phòng ngừa, (9) Kỹ thuật gỡ rối, kiểm thử và tinh chỉnh mã nguồn.

Ngoài ra học phần cũng chú trọng rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng làm việc sáng tạo, tư duy phản biện và thái độ cần thiết để tự học thêm các ngôn ngữ lập trình mới cũng như để làm việc trong các công ty doanh nghiệp sau khi ra trường.

Điều kiện

Học phần tiên quyết:
   - IT1110: Tin học đại cương
Học phần song hành:
   - IT3010: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
   - IT3080: Cơ sở dữ liệu

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT3040
  2. Classes Start