Skip to main content

Hệ điều hành


SoICT

Mô tả môn học

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên một cái nhìn khái quát về tiến trình phát triển của hệ điều hành và những kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động của các hệ điều hành hiện đại. Nội dung của học phần gồm các chủ đề chính: cấu trúc và các thành phần của hệ điều hành; khái niệm tiến trình và luồng; lập lịch CPU; đồng bộ tiến trình, truyền thông liên tiến trình; bế tắc và xứ lý bế tắc; các chiến lược quản lý bộ nhớ, bộ nhớ ảo; thư mục và hệ thống file, quản lý thiết bị vào ra,..

Ngoài ra, thông qua hệ thống bài tập, bài tập lớn, học phần cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết cho công việc sau này như kỹ năng nghiên cứu và tổng hợp tài liệu, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình...

Điều kiện

Học phần tiên quyết:
Học phần học trước:
     - IT1110: Tin học đại cương
Học phần song hành:
     - IT3030: Kiến trúc máy tính

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT3070
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll