Skip to main content

IT3080/135285: Mạng máy tính


SoICT
Enrollment in this course is by invitation only

About This Course

Môn học này có mục tiêu giúp sinh viên nắm vững kiến thức về hệ thống mạng máy tính, làm nền tảng cho việc thiết kế, xây dựng, vận hành các hệ thống mạng, các hệ thống phân tán và các ứng dụng trên IP.

Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, mô hình OSI và TCP/IP. Mạng cục bộ IEEE 802.x, các phương thức đa truy cập và kết nối mạng cục bộ sử dụng Bridge, Switch, Hub. Kết nối liên mạng sử dụng giao thức Internet Protocol (IP) và các vấn đề liên quan (định tuyến, đánh địa chỉ...). Giao thức TCP/UDP và quá trình quản lý kết nối, cơ chế cửa sổ trượt, điều khiển luồng, điều khiển tắc nghẽn... Các ứng dụng phổ biến trên Internet (Mail...).

  1. Course Number

    IT3080
  2. Classes Start

  3. Classes End