Skip to main content

Lập trình C cơ bản


SoICT

Mô tả môn học

Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng về cài đặt các bài toán cơ bản trong cấu trúc dữ liệu và thuật toán bằng ngôn ngữ C.

Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng cài đặt các cấu trúc dữ liệu cơ bản như ngăn xếp, hàng đợi, hàng đợi có ưu tiên, danh sách, cây và bảng băm cũng như ứng dụng các cấu trúc dữ liệu này vào một số bài toán ứng dụng. Sinh viên có khả năng thiết kế và cài đặt thuật toán duyệt sử dụng đệ quy quay lui để giải các bài toán tổ hợp. Sinh viên hiểu và cài đặt và thí nghiệm đánh giá hiệu quả một cách thực nghiệm các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp như sắp xếp nhanh, sắp xếp vun đống, sắp xếp trộn.

Điều kiện

Học phần tiên quyết IT2110:
    - Introduction to ICT
Học phần học trước:
Học phần song hành:
    - IT3011: Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
    - IT3210: Ngôn ngữ lập trình C

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT3230
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll