Skip to main content

Thực hành kiến trúc máy tính


SoICT

Mô tả môn học

Mục tiêu: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về kiến trúc tập lệnh và tổ chức của máy tính hiện đại, cũng như những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy tính. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng tối ưu hóa trong lập trình phần mềm và tích hợp hệ thống để nâng cao hiệu năng, khai thác và quản trị hiệu quả các hệ thống máy tính.

Nội dung: Giới thiệu chung; Kiến trúc tập lệnh; Số học máy tính; Bộ xử lý, Bộ nhớ máy tính; Hệ thống vào-ra; Các kiến trúc máy tính song song.

Điều kiện

Học phần tiên quyết: Không
Học phần học trước:
     - IT2110: Nhập môn CNTT và TT
     - IT3210: Ngôn ngữ lập trình C
Học phần song hành:
     - IT3280: Thực hành kiến trúc máy tính

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT3280
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll