Skip to main content

Kỹ năng ITSS học bằng tiếng Nhật 2


SoICT

Mô tả môn học

Trong môn học này, sinh viên sẽ thực hiện các dự án mô phỏng trên các tình huống thực tế phát sinh. Dựa vào những kiến thức đã được học ở năm thứ 3 và năm thứ 4, sinh viên sẽ tiếp tục học nâng cao các kỹ năng CNTT và hội thoại bằng tiếng Nhật; được làm quen với xu hướng phát triển, tập quán làm việc và môi trường lập trình có sử dụng tiếng Nhật.

Mục tiêu đạt được: sinh viên có thể: thiết kế hệ thống Web theo chủ đề, tạo các thông số kỹ thuật bao gồm nội dung cụ thể bằng tiếng Nhật, sử dụng Scrum và có sự chủ động trong việc chuẩn bị cho start up.

Điều kiện

Học phần tiên quyết: Không
Học phần học trước: Không
Học phần song hành: Không

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT3382
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll