Skip to main content

Nhập môn an toàn thông tin


SoICT
Enrollment in this course is by invitation only

Mô tả môn học

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở về an toàn thông tin dưới góc độ nhà kỹ thuật và phát triển hệ thống tin học. Sinh viên nắm được bức tranh toàn cảnh về an toàn thông tin nhìn từ 2 chiều: từ cơ sở lý thuyết và từ thực tiễn. Các kiến thức kỹ thuật cần thiết về cơ sở: cơ sở lý thuyết mật mã, bài toán xác thực, bài toán quản lý điều khiển truy nhập, tấn công mạng.

Tổng quan: các khái niệm cơ bản xung quanh tài sản thông tin, các mối đe dọa & tấn công; các mục tiêu cơ bản của ATTT. Mối quan hệ giữa cơ sở lý thuyết và các giải pháp thực tiễn. Cơ sở lý thuyết mật mã và các công cụ bảo mật cơ bản. Bài toán xác thực và các giải pháp phổ biến. Bài toán quản lý điều khiển truy nhập và các cơ chế tiếp cận phổ biến. Tổng quan về an toàn mạng và các tấn công mạng phổ biến. Học phần này tạo nền tảng cơ sở vững chắc cho các môn học nâng cao tiếp theo về ATTT cũng như hỗ trợ cơ sở cho quá trình tự học, tự đào tạo sau này (nếu sinh viên không lấy thêm các học phân nâng cao về ATTT).

Điều kiện

Học phần tiên quyết: NA
Học phần học trước:
  - IT3020: Toán rời rạc - Discrete Math
  - IT3070: Hệ điều hành - Operating Systems
Học phần song hành:
  - IT3080: Mạng máy tính – Computer Networks

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4015
  2. Classes Start

  3. Classes End