Skip to main content

Tính toán khoa học


SoICT

Mô tả môn học

Môn học này giúp sinh viên nắm được các thuật toán cơ bản của tính toán khoa học và có khả năng vận dụng vào việc giải quyết các bài toán tính toán khoa học trong thực tế thông dụng

Nội dung: Lập trình trên MATLAB; Sai số và điều kiện của bài toán; Các phương pháp số của đại số và giải tích: Giải hệ phương trình tuyến tính, Giải phương trình phi tuyến, Tính gần đúng đạo hàm và tích phân, Giải phương trình vi phân, Xây dựng đường cong khớp; Các phương pháp số của tối ưu hóa: Tối ưu phi tuyến không ràng buộc, Qui hoạch tuyến tính; Ứng dụng Matlab trong tính toán khoa học.

Điều kiện

Học phần tiên quyết:
Học phần học trước:
  - IT1110: Tin học đại cương
  - MI1131: Giải tích 3
  - MI1141: Đại số
Học phần song hành

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4110
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll