Skip to main content

Hệ trợ giúp quyết định


SoICT

Mô tả môn học

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về phân tích, đặt bài toán ra quyết định trong thực tiễn, xác định mục tiêu, tiêu chí đánh giá và các phương án, từ đó thiết lập mô hình giải quyết bài toán. Tùy đặc thù bài toán có thể áp dụng các mô hình với sự chắc chắn hoặc các mô hình ra quyết định với sự không chắc chắn, đa tiêu chuẩn, đa mục tiêu .... Học phần cũng cung cấp kiến thức chung về hệ trợ giúp quyết định, các thành phần, xây dựng, mẫu thử ... Thông qua bài tập, nhóm bài tập lớn, sinh viên có thể tham gia và cài đặt bài toán trợ giúp quyết định từ thực tiễn, rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, ...

Nội dung: Tổng quan về hệ trợ giúp quyết định, đặt bài toán ra quyết định, mô hình hóa và các mô hình định lượng, các phương pháp, kỹ thuật giải quyết bài toán ra quyết định, các bài toán lập lịch, mô phỏng, dự báo ... các thành phần hệ trợ giúp quyết định, xây dựng hệ trợ giúp quyết định, ...

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    IT4340
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll