Skip to main content

Kiến trúc các hệ thống thông tin và ứng dụng


SoICT

Mô tả môn học

Mục tiêu của khóa học này là cung cấp kiến thức cho phép người học hiểu được khái niệm về kiến trúc tổng thể của các tổ chức nghiệp vụ, vai trò của kiến trúc tổng thể trong quá trình chuyển đổi số của tổ chức.

Khóa học giới thiệu các thành phần chính của kiến trúc tổng thể, bao gồm: kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc ứng dụng, kiến trúc công nghệ. Khóa học giới thiệu một số khung phát triển kiến trúc tổng thể như khung Zackman, khung FEAF, khung Gartner, khung TOGAF. Bên cạnh đó, người học cũng được thực hành các kiến thức học được thông qua đồ án xây dựng kiến trúc tổng thể. Trong quá trình thực hiện đồ án này, người học được rèn luyện các kĩ năng mềm khác như: làm việc nhóm, thuyết trình, phân tích và xử lý vấn đề.

Điều kiện

Học phần tiên quyết:
Học phần học trước:
Học phần song hành:

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4350
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll