Skip to main content

Phát triển hệ thống phần mềm doanh nghiệp


SoICT

Mô tả môn học

Môn học là sự khái quát công nghệ, nghiệp vụ của các phần mềm dành cho doanh nghiệp và ảnh hưởng của chúng lên các tổ chức: từ các khái niệm, định nghĩa, quy trình, nghiệp vụ đến việc phát triển, tích hợp phần mềm chuyên dụng cho doanh nghiệp. Môn học cũng đề cập đến các ngữ cảnh công nghệ thông tin, giải pháp cho các chức năng nâng cao: tích hợp, số hóa, khai phá dữ liệu các ứng dụng doanh nghiệp hướng đến việc chuyển đổi số, e-Enterprise, e-business doanh nghiệp số, doanh nghiệp thông minh.

Các khái niệm (và các framework được sử dụng) trong quản trị doanh nghiệp như: quản lý tài nguyên (MM), quản lý nguồn lực (ERP), quản lý chuỗi cung ứng (SCM), quản lý quan hệ khách hàng (CRM), tài chính, dự án, quản lý nguồn nhân lực (HRM), MRP, ERP sẽ được minh họa, thực hành qua phần mềm chuyên nghiệp như OOdo, SAP R/3...

Điều kiện

Học phần tiên quyết: Không
Học phần học trước: Không
Học phần song hành: Không

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4422
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll