Skip to main content

Tin sinh học


SoICT

Mô tả môn học

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản tin sinh học, các bài toán cơ bản và các ứng dụng thực tếcủa tin sinh học, trang bịcho sinh viên những phương pháp và công cụtin sinh học cơ bản đểgiải quyết các bài toán quan trọng trong tin sinh học.

Bên cạnh đó, môn học cũng giới thiệu cho sinh viên các lĩnh vực mà xửlý tín hiệu sẽđược áp dụng, kỹnăng thuyết trình và làm việc nhóm, tư duy và phương pháp luận cần có đểlàm việc trong môi trường khoa học và công nghệsau khi ra trường.

Điều kiện

Học phần tiên quyết: - Không
Học phần học trước: - Không

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4431
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll