Skip to main content

Giao diện và trải nghiệm người dùng


SoICT

Mô tả môn học

Học phần Giao diện và trải nghiệm người dùng cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để có thể thiết kế, cài đặt và đánh giá giao diện của các hệ tương tác.

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về giao diện, tương tác, yếu tố con người và yếu tố máy tính trong quá trình tương tác, tính dùng được, trải nghiệm người dùng.

Học phần giới thiệu cách tiếp cận thiết kế lấy người dùng làm trung tâm theo chuẩn ISO 9241- 210, quy trình thiết kế lặp để thiết kế giao diện và thiết kế trải nghiệm người dùng cho các hệ tương tác.

Thông qua các bài giảng, bài tập trực quan, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng thiết kế, tạo lập các loại mẫu thử giao diện, xây dựng các mẫu thử tương tác, đo đánh giá tính dùng được của giao diện theo chuẩn ISO 9241-11, kiểm tra cách tổ chức và cấu trúc nội dung tương tác trên giao diện để tạo ra trải nghiệm người dùng tốt.

Ngoài ra môn học cũng chú trọng rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng làm việc sáng tạo, tư duy phản biện và thái độ cần thiết để tự học thêm các phương pháp thiết kế đồ hoạ, xây dựng mẫu thử, đánh giá giao diện mới cũng như để làm việc trong công ty sau này.

Điều kiện

Học phần tiên quyết:
    - IT3180: Nhập môn Công nghệ Phần mềm
Học phần song hành:

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4441
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll