Skip to main content

Thiết kế và xây dựng phần mềm


SoICT

Mô tả môn học

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về thiết kế và xây dựng phần mềm trong quy trình phát triển phần mềm. Sinh viên được trang bị các nguyên lý và phương pháp thiết kế và xây dựng chương trình tối ưu, đảm bảo sản phẩm phần mềm có sự móc nối thấp/lỏng lẻo (low/loose coupling) và tính kết dính cao/chặt (high/tight cohesion). Đồng thời, học phần cung cấp cho sinh viên các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và thái độ cần thiết để làm việc trong các doanh nghiệp và tổ chức sau này.

Học phần trước tiên chỉ ra vị trí và vai trò của thiết kế và xây dựng phần mềm trong bức tranh chung trong các môn học liên quan như quy trình phát triển phần mềm hay các phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng. Các kỹ thuật, phương pháp và công cụ thiết kế tổng quan và thiết kế chi tiết sau đó lần lượt được trình bày cho sinh viên. Đồng thời, sinh viên cũng được chia sẻ về cách thức tái cấu trúc nhằm cải tiến chất lượng thiết kế và mã nguồn. Sinh viên được tiếp cận với kỹ thuật phát triển phần mềm hướng kiểm thử và cách viết mã nguồn cho các trường hợp kiểm thử với JUnit. Sinh viên được giảng dạy, trao đổi và thực hành với các nguyên lý thiết kế phần mềm S.O.L.I.D nhằm tạo ra các thiết kế tốt, linh hoạt, dễ mở rộng case study xuyên suốt học phần. Sinh viên cũng được giới thiệu tổng quan về các kinh nghiệm thực tế được các kỹ sư lành nghề đúc rút thành các mẫu thiết kế - nội dung sẽ được đi sâu trong chương trình Thạc sĩ kỹ thuật hoặc Kỹ sư.

Điều kiện

Học phần tiên quyết: Không
Học phần học trước: 
    - IT3180: Nhập môn Công nghệ phần mềm
    - IT3120: Phân tích thiết kế hệ thống
Học phần song hành: Không

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4490
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll