Skip to main content

Đảm bảo chất lượng phần mềm


SoICT

Mô tả môn học

Đảm bảo chất lượng phần mềm là một quy trình cho phép đánh giá và ghi lại chất lượng của các sản phẩm công việc trong mỗi giai đoạn phát triển của vòng đời phần mềm. Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về các mô hình đánh giá chất lượng phần mềm (ví dụ mô hình McCall, Boehm, Dromey, FURPS,...) các tiêu chí đánh giá và các quy chuẩn chung áp dụng trong ngành công nghiệp phần mềm (ví dụ các tiêu chuẩn ISO/IEC 9126, 12207...). Bên cạnh đó, môn học cũng tập trung vào một lĩnh vực rất quan trọng trong phát triển phần mềm: kiểm thử phần mềm - trong đó sinh viên sẽ được giới thiệu về quy trình kiểm thử, mô hình kiểm thử, các phương pháp và kĩ thuật kiểm thử (kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp trắng), các level kiểm thử tương ứng với các giai đoạn khác nhau trong quy trình sản xuất phần mềm (kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hồi quy, kiểm thử chấp nhận). Cuối cùng, không kém phần quan trọng là các công cụ kiểm thử phần mềm: các công cụ kiểm thử tự động, kiểm thử hồi quy, kiểm thử ứng dụng web...

Môn học này cũng có thể giúp định hướng nghề nghiệp tương lai cho sinh viên, vì vai trò các kĩ sư kiểm thử trong các pha phát triển dự án sẽ được giới thiệu và đề cập xuyên suốt toàn bộ học phần.

Môn học này có thể có bài tập lớn dưới dạng các project tìm hiểu về các công cụ kiểm thử hoặc các project về phân tích đánh giá phần mềm (dựa trên các mô hình về độ đo chất lượng)

Điều kiện

Học phần tiên quyết: - IT3180: Nhập môn công nghệ phần mềm

Học phần học trước: - IT2000: Nhập môn công nghệ thông tin

          - IT3180: Nhập môn công nghệ phần mềm

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4501
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll