Skip to main content

Quản trị dự án Phần mềm - 2022-2


SoICT

Mô tả môn học

Nhằm giúp cho SV có hiểu biết và kỹ năng: hiểu biết các nét đặc trưng chính của quản lý DAPM; nắm vững quy trình quản lý DAPM; các phương pháp và kỹ thuật quản lý DAPM; nắm được các kỹ thuật chính để phát triển DAPM thành công; Lập kế hoạch (planing); Quản lý rủi ro (risk management); bảo đảm chất lượng (quality assurance); Kiểm soát thay đổi (change control) và quản lý nhân sự (humain resource management).

Sau khi học xong học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:

  1. Nắm được các khái niệm và kỹ năng cơ bản của quản lý DAPM
  2. Lập được kế hoạch, dự tính được chi phí và các nguồn lực cần cho việc triển khai DAPM
  3. Nắm được quy trình báo cáo, kiểm soát, ra quyết định, điều chỉnh kế hoạch trong dự án.
  4. Sử dụng được các công cụ phổ biến để ứng dụng trong quản lý dự án.
  5. Bước đầu có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý.

Điều kiện

không

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Quản lý các công việc của bản thân

Vai trò quản lý trong doanh nghiệp

  1. Course Number

    IT4541Q
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll