Skip to main content

Các hệ thống phân tán và ứng dụng


SoICT

Mô tả môn học

Mục tiêu của khóa học này là cung cấp kiến thức cho phép người học hiểu được các nguyên lý và kỹ thuật thiết kế các hệ thống phân tán và giới thiệu các ứng dụng phân tán hiện đại.

Phần kỹ thuật thiết kế bao gồm khái niệm về các tiến trình phân tán, giao tiếp trong hệ thống phân tán, phần mềm trung gian, cơ chế khóa, đồng bộ thời gian, các mô hình nhất quán dữ liệu, cơ chế vượt qua lỗi, các mô hình lập trình phân tán, song song, bảo mật trong hệ thống phân tán, các công nghệ lưu trữ dữ liệu phân tán. Các ứng dụng phân tán hiện đại gồm: điện toán đám mây, công nghệ chuỗi khối, .... Bên cạnh đó, người học cũng được thực hành các kiến thức học được thông qua các bài tập cuối mỗi chương và đồ án môn học, trang bị kỹ năng cho người học có thể thiết kế và xây dựng một hệ thống phân tán. Trong quá trình thực hiện bài tập cuối chương và đồ án môn học này, người học được rèn luyện các kĩ năng mềm khác như: làm việc nhóm, thuyết trình, phân tích và xử lý vấn đề.

Điều kiện

Không.

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    IT4611
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll