Skip to main content

Hệ gợi ý


SoICT

Mô tả môn học

Hệ gợi ý (recommender system) là một kiểu hệ thống hỗ trợ ra quyết định, nhằm cung cấp các gợi ý về sản phẩm, dịch vụ, thông tin phù hợp với nhu cầu của từng người dùng tại ngữ cảnh cụ thể.

Học phần này nhằm giới thiệu về các khái niệm về Hệ gợi ý, các kỹ thuật gợi ý (gợi ý dựa trên lọc cộng tác, gợi ý dựa trên nội dung, gợi ý dựa trên tri thức, lai ghép kết hợp các kỹ thuật gợi ý, gợi ý tùy theo ngữ cảnh, gợi ý dựa trên hội thoại), cách thức đánh giá hiệu quả gợi ý, giải thích gợi ý của hệ thống, các vấn đề khi xây dựng Hệ gợi ý, và các ứng dụng của Hệ gợi ý trong thực tế.

Ngoài ra, học phần này giúp cho sinh viên có trải nghiệm (thông qua đồ án môn học) về xây dựng một Hệ gợi ý giải quyết bài toán thực tế, các kỹ năng phân tích vấn đề, lựa chọn giải pháp, làm việc nhóm, viết báo cáo và thuyết trình.

Điều kiện

Học phần tiên quyết: Không có.
Học phần học trước:
   - IT3011 (Cấu trúc dữ liệu và thuật toán)
   - IT3040 (Kỹ thuật lập trình)
   - IT3120 (Phân tích và thiết kế hệ thống)
Học phần song hành: Không có.

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4613
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll