Skip to main content

Xử lý dữ liệu đa phương tiện


SoICT

Mô tả môn học

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng kỹ thuật về tín hiệu, các loại dữ liệu, các định dạng số đa phương tiện, các phương pháp cơ sở mã hóa nén dữ liệu đa phương tiện và các chuẩn mã hóa nén ảnh, video, audio, đồng bộ audio-video (JPEG, JPEG2000, MPEG, ITU-T H26X) đang được dùng các ứng dụng trong truyền thông dữ liệu đa phương tiện, “Video streaming” qua mạng IP với công nghệ Web. Ngoài ra môn học cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.

Tổng quan tín hiệu đa phương tiện, số hóa tín hiệu ảnh, video, audio. Các loại dữ liệu đa phương tiện và các định dạng số ảnh, video, audio. Các phương pháp cơ sở mã hóa nén dữ liệu đa phương tiện: Mã hóa với từ mã có độ dài thay đổi VLC (Huffman, RLC, mã hóa số học); Mã hóa dự đoán DPCM; Lượng tử hóa vector (VQ); Mã hóa các dải tần con (Subband Coding); Mã hóa dùng phép biến đổi (Transform Coding). Các chuẩn mã hóa nén: Mã hóa nén ảnh JPEG, JPEG2000; Mã hóa video MPEG, H26X; Mã hóa tiếng nói thoại theo chuẩn ITU-T, Mã hóa audio MP3 (MPEG). Đồng bộ trộn dữ liệu audio-video theo chuẩn MPEG-TS.

Điều kiện

Học phần học trước: IT4681 Truyền thông đa phương tiện

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    IT4621
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll