Skip to main content

Mã hóa dữ liệu đa phương tiện


SoICT

Mô tả môn học

Mục tiêu: Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng kỹ thuật về tín hiệu, các loại dữ liệu, các định dạng số đa phương tiện, các phương pháp cơ sở mã hóa nén dữ liệu đa phương tiện và các chuẩn mã hóa nén ảnh, video, audio, đồng bộ audio-video (JPEG, JPEG2000, MPEG, ITU-T H26X) đang được dùng các ứng dụng trong truyền thông dữ liệu đa phương tiện, “Video streaming” qua mạng IP với công nghệ Web.

Ngoài ra môn học cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.

Nội dung: Tổng quan tín hiệu đa phương tiện, số hóa tín hiệu ảnh, video, audio. Các loại dữ liệu đa phương tiện và các định dạng số ảnh, video, audio. Các phương pháp cơ sở mã hóa nén dữ liệu đa phương tiện: Mã hóa với từ mã có độ dài thay đổi VLC (Huffman, RLC, mã hóa số học); Mã hóa dự đoán DPCM; Lượng tử hóa vector (VQ); Mã hóa các dải tần con (Subband Coding); Mã hóa dùng phép biến đổi (Transform Coding). Các chuẩn mã hóa nén: Mã hóa nén ảnh JPEG, JPEG2000; Mã hóa video MPEG, H26X; Mã hóa tiếng nói thoại theo chuẩn ITU-T, Mã hóa audio MP3 (MPEG). Đồng bộ trộn dữ liệu audio-video theo chuẩn MPEG-TS.

Điều kiện

Học phần tiên quyết:
Học phần học trước:
  - IT4681 Truyền thông đa phương tiện
Học phần song hành: Không

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4622
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll