Skip to main content

Học sâu và ứng dụng


SoICT

Mô tả môn học

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về học sâu và các ứng dụng điển hình của học sâu trong thực tế. Học phần trình bày tổng quan về mạng nơ-ron truyền thẳng, sau đó đi sâu vào các kiến trúc phổ biến như mạng tích chập (CNN), mạng hồi quy (RNN) và mạng sinh dữ liệu (Autoencoder, GAN). Học phần trang bị kiến thức và kinh nghiệm trong thiết kế, huấn luyện và tối ưu mạng nơ-ron nhiều tầng; đồng thời giới thiệu về phần cứng và các công cụ lập trình phổ biến dùng cho học sâu. Ngoài ra, sinh viên cũng được làm quen với các ứng dụng điển hình như như phát hiện đối tượng, phân vùng đối tượng trong thị giác máy hay sinh văn bản và dịch máy trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, học phần cung cấp thêm cho sinh viên các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và thái độ cần thiết để làm việc trong các doanh nghiệp sau khi ra trường.

Điều kiện

Học phần tiên quyết: - MI1141: Đại số tuyến tính
- MI2020: Xác suất thống kê
- MI1111: Giải tích I
Học phần học trước: - IT3190: Nhập môn Học máy và Khai phá dữ liệu
Học phần song hành: Không

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4653
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll