Skip to main content

Tối ưu lập kế hoạch


SoICT

Mô tả môn học

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng và các công cụ thư viện phần mềm để mô hình hóa và giải các bài toán tối ưu hóa trong lập lịch, lập kế hoạch như: bài toán phân công giảng dạy, bài toán xếp thời khóa biểu môn học, bài toán lập lộ trình tối ưu trong giao thông vận tải… Sinh viên sẽ được trang bị các phương pháp bao gồm quy hoạch tuyến tính, quy hoạch ràng buộc, phương pháp giải gần đúng như thuật toán tham lam, tìm kiếm cục bộ để giải quyết các bài toán đặt ra. Sinh viên học xong học phần có khả năng hiểu các bài toán tối ưu lập kế hoạch trong thực tế, có khả năng mô hình hóa bài toán, áp dụng các công cụ thư viện có sẵn hoặc tự cài đặt các thuật toán để giải quyết bài toán đặt ra.

Điều kiện

Học phần tiên quyết:
Học phần học trước:
      - IT1110: Tin học đại cương
      - IT3010: Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
      - IT3020: Toán rời rạc
Học phần song hành:

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4663
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll