Skip to main content

Truyền thông đa phương tiện


SoICT

Mô tả môn học

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức công nghệ để xây dựng và phát triển các ứng dụng truyền thông dữ liệu đa phương tiện, truyền thông audio-video trực tuyến trên môi trường mạng IP và liên mạng viễn thông.

Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên tổng quan về công nghệ nền tảng cho các hệ thống ứng dụng truyền thông dữ liệu đa phương tiện qua mạng IP, bao gồm: Các định dạng dữ liệu đa phương tiện; Các công nghệ và chuẩn mã hóa nén ảnh, video, audio: JPEG, MPEG, ITU-T trong các bộ CODEC; Các giao thức truyền thông thời gian thực và kỹ thuật truyền dòng dữ liệu (Data Streaming); Các chuẩn tầng giao thức và công nghệ: SIP, H323, WebRTC, MPEGDASH. Học phần cung cấp cho sinh có kiến thức để xây dựng và phát triên các hệ thống ứng dụng theo hai định hướng chủ yếu hiện nay: Các ứng dụng theo mô hình truyền thông ngang hàng tương tác nghe-nhìn thời gian thực (truyền thông thoại VOIP, Video phone, Hội nghi đa phương tiện) và các ứng dụng theo mô hình truyền thông Server – Client video trực tuyến (video streaming over HTTP), Video theo yêu cầu (VOD), IPTV qua mạng Internet.

Ngoài ra môn học cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và thái độ cần thiết để làm việc trong công ty sau này.

Điều kiện

Học phần tiên quyết:
Học phần học trước:
    - IT3080: Mạng máy tính
    - IT4170: Xử lý tín hiệu
Học phần song hành: Không

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4681
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll