Skip to main content

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên


SoICT
Enrollment in this course is by invitation only

Mô tả môn học

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên (XLNNTN) thông qua máy tính: phân tích hình thái từ, tách từ, gán nhãn từ loại, phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa. Ngoài ra, sinh viên cũng được giới thiệu một số ứng dụng quan trọng của XLNNTN: hệ thống hỏi đáp tự động, dịch máy, trích rút thông tin.

Thông qua nhiệm vụ của bài tập lớn, sinh viên sẽ có được kinh nghiệm xây dựng một ứng dụng thực tế có sử dụng các kỹ thuật XLNNTN đã được học. Ngoài ra môn học cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và thái độ cần thiết để làm việc trong công ty sau này.

Điều kiện

Học phần tiên quyết:
Học phần học trước: -IT3160: Nhập môn Trí tuệ nhân tạo
Học phần song hành: Không

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4772
  2. Classes Start