Skip to main content

Phòng chống tấn công mạng


SoICT

Mô tả môn học

Học phần này giới thiệu cho sinh viên các kiến thức cơ bản vềcác mô hình tấn công và phòng chống tấn công trên mạng máy tính. Học phần cung cấp các kiến thức về các giải pháp công nghệ trong các hệ thống phòng chống tấn công như mạng riêng ảo (VPN), hệ thống hạ tầng khóa công khai (PKI) và các ứng dụng; hệ thống tường lửa (firewall); hệ thống phát hiện và đánh chặn tấn công (IDPS). Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu các nội dung kiến thức về phát triển và triển khai các tác vụ vận hành an toàn bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin như thiết kế an toàn bảo mật cho hệ thống mạng, xây dựng và triển khai chính sách an toàn bảo mật, quy trình ứng phó sự cố an toàn bảo mật, gia cố hệ thống, sao lưu dự phòng hệ thống.

Học phần cung cấp cho sinh viên các kỹ năng triển khai và vận hành các sản phẩm giải pháp công nghệ phổ biến trong các hệ thống phòng chống tấn công mạng như VPN, tường lửa, hệ thống phát hiện xâm nhập IDS.

Điều kiện

Học phần tiên quyết:  -
Học phần học trước:  -IT4263: An ninh mạng
Học phần song hành:  Không

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4831
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll