Skip to main content

Mô hình và thuật toán internet phổ biến


SoICT

Mô tả môn học

Trang bị cho các sinh viên kiến thức toán ứng dụng và mô hình hóasử dụng kiến thức xác suấtcần thiết cho CNTT, trên cơ sở đó bước đầu tìm hiểu phân tích thiết kế môt số mô hình và thuật toán phổ biếntrên mạng Internet. Qua đó,sinh viên cũng được giới thiệu làm quen với một sốứng dụng và bài toán Big-Data phổ biến trên mạng yêu cầu những giải thuật chuyên dụng, sử dụng kiến thức về xácsuấtvàquá trình ngẫu nhiên. Bước đầu trang bị những kiến thức về phân tích và thiết kế thuậttoán xung quanh các nhóm vấn đề hiện đại và phổ biến trên Internet và mạng liên quan.

Các nội dung cơ bản: Ôn tập xác suất cơ bản; phân tích xác suất & thuật toán ngẫu nhiên; các phân phối cơ bản và ứng dụng trong KHMT. Các mô hình ứng dụng cơ bản: bài toán Coupon Collector và phát hiện tấn công DOS; hàm băm, nghịch lý ngày sinh nhật và chữ ký điện tử; Bloom Filter, Balls-and-Bins, quá trình Poison & hệ phục vụ. Mô hình nâng cao: Mô hình Markov, đồ thị ngẫu nhiên và mô phỏng các topo mạng lớn, thuật toán Page-Rank trong tìm kiếm trên mạng, tính toán P2P và kỹ thuật Distributed Hash Table.

Điều kiện

Học phần tiên quyết: -MI2020: Xác suất thống kê
Học phần học trước: -IT3020: Toán rời rạc
                                  -IT3010: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Học phần song hành: -IT6690:Phân tích và thiết kế thuật toán

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT4885
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll