Skip to main content

Tích hợp hệ thống thông tin


SoICT

Mô tả môn học

Mục tiêu của học phần là cung cấp kiến thức cơ bản về tích hợp hệ thống thông tin trong quá trình chuyển đổi số của tổ chức, doanh nghiệp.

Học phần giới thiệu các nội dung chính bao gồm: Tổng quan về hệ thống thông tin, vai trò của tích hợp hệ thống thông tin, các thành phân của hệ thống thông tin, kiến trúc tích hợp hệ thống, tích hợp các phân hệ/hệ thống thông tin, chuẩn trao đổi thông tin, hạ tầng thông tin, tích hợp các hệ thống thông tin theo trục liên thông tích hợp hệ thống như: ESB (Enterprise service bus), Kiến trúc hướng dịch vụ SOA (Service Oriented Architecture), Micro Service; Web service, một số mô hình và giải pháp tích hợp hệ thống thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp, bộ -ban ngành liên thông với mô hình kiến trúc chính phủ điện tử.

Bên cạnh đó, người học cũng được thực hành các kiến thức học được thông qua bài tập nhómđồ án môn học về tích hợp hệ thống, tích hợp các hệ thống thông tin. Trong quá trình thực hiện đồ án môn học này, người học được rèn luyện các kĩ năng mềm khác như: làm việc nhóm, thuyết trình, phân tích và xử lý vấn đề.

Điều kiện

Học phần học trước:

IT3120 - Phân tích thiết kế hệ thống

IT4350 -Kiến trúc các hệ thống thông tin và ứng dụng

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT5419
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll