Skip to main content

Tích hợp dữ liệu


SoICT

Mô tả môn học

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết để xây dựng và phát triển một hệ thống tích hợp dữ liệu. Đây là một hệ thống thực hiện việc kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn đa dạng khác nhau, nhằm mục đích cung cấp cho người dùng sự truy cập thống nhất tới dữ liệu. Sinh viên sẽ được giới thiệu về kiến trúc cơ bản của một hệ thống tích hợp dữ liệu và các kỹ thuật để xây dựng từng thành phần trong kiến trúc này như thu thập dữ liệu, đối sánh và ánh xạ lược đồ, đối sánh dữ liệu, xử lý truy vấn, v.v. Thông qua việc xây dựng một hệ thống tích hợp dữ liệu cụ thể, sinh viên sẽ hình thành các kỹ năng về lập luận và giải quyết vấn đề. Thêm vào đó, sinh viên cũng được giới thiệu các hướng nghiên cứu gần đây trong tích hợp dữ liệu để nâng cao ý thức tự học trong tìm hiểu các kiến thức mới.

Điều kiện

Học phần tiên quyết: -
Học phần học trước: - IT3090
Học phần song hành:

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT5420
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll