Skip to main content

Các công nghệ truyền thông cho IoT


SoICT

Mô tả môn học

Mục tiêu: Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức về các công nghệ truyền thông cho IoT để xây dựng các ứng dụng IoT; Cách sử dụng các công nghệ truyền thông để xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu cho các ứng dụng IoT; Cách sử dụng các công nghệ truyền thông để xây dựng ứng dụng IoT.

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm: Công nghệ truyền thông cho IoT (4G-5G, Narrow Band-Lora, ZigBee-TSCH, Wifi-Bluetooth); Sử dụng công nghệ truyền thông để xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu cho các ứng dụng IoT; Sử dụng công nghệ truyền thông IoT để Xây dựng ứng dụng IoT.

Điều kiện

Học phần tiên quyết: Không
Học phần học trước: Không
Học phần song hành: Không

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

SoICT viết tắt của cụm từ gì?

School of Information and Communication Technology

Xem website chính thức https://soict.hust.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Các ứng dụng nào trong thực tế có liên quan tới học phần này?

Học phần được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống xã hội và nghiên cứu.

  1. Course Number

    IT6110
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll