Skip to main content

Web ngữ nghĩa


SoICT

Mô tả môn học

Học phần này giới thiệu Web ngữ nghĩa, đồng thời cung cấp một số kiến thức chọn lọc thuộc các chủ đề Web ngữ nghĩa, các lý thuyết nền tảng quan trọng, mô hình dữ liệu và các công nghệ được phát triển cho Web ngữ nghĩa cùng với các ứng dụng và xu hướng phát triển tiêu biểu.

Học phần cũng cung cấp kiến thức về giải pháp biểu diễn tri thức và suy diễn sử dụng các công nghệ và quy chuẩn Web ngữ nghĩa, đồng thời làm rõ mối liên hệ với các giải pháp chuyên biệt. Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phản biện, nghiên cứu tài liệu khoa học, viết báo cáo, thuyết trình thông qua các bài tập và bài tập lớn.

Kết thúc học phần, học viên có thể áp dụng các kiến thức thu được để tạo lập, quản lý và chia sẻ các bộ dữ liệu cho Web ngữ nghĩa, đồng thời học viên cũng có thể áp dụng các kiến thức thu được để xây dựng các phần mềm, dịch vụ, và hệ thống thông tin.

Điều kiện

Học phần học trước: IT3160 (Với sinh viên học chương trình tích hợp)

Giảng viên

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Các câu hỏi thường gặp

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    IT6390
  2. Classes Start

  3. Classes End

Enroll