Skip to main content

Ruby Language


SunAsterisk
Enrollment is Closed

Ruby là một ngôn ngữ lập trình động có thư viện lớp lõi với API phong phú và mạnh mẽ. Ruby lấy cảm hứng từ Lisp, Smalltalk và Perl, sử dụng một ngữ pháp dễ học cho các lập trình viên. Ruby là một ngôn ngữ hướng đối tượng thuần túy, nhưng nó cũng phù hợp với phong cách lập trình thủ tục và chức năng. Nó bao gồm các khả năng lập trình siêu dữ liệu mạnh mẽ và có thể được sử dụng để tạo ra các ngôn ngữ hoặc DSL dành riêng cho miền.

Môn học Ruby cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể lập trình với Ruby - một trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến, được lựa chọn bởi rất nhiều lập trình viên. Môn học rèn luyện và phát triển kỹ năng lập trình, tổ chức và xây dựng ứng dụng, giúp xây dựng nền tảng vững chắc, tạo tiền đề cho việc tìm hiểu kiến thức nâng cao như Lập trình Ruby on Rails - phát triển ứng dụng web, phát triển nghề nghiệp sau này.

Nội dung khóa học

  Bài 1: Giới thiệu
 1. - Tổng quan Tổng quan
 2. - Lịch sử và bối cảnh
 3. - Hướng dẫn cài đặt
 4. - Chương trình đầu tiên
 5. - Các trang web lớn được xây dựng từ Ruby
  Bài 2: Biến
 1. - Biến là gì?
 2. - Các biến trong Ruby
 3. - Phạm vi biến Ruby
 4. - Thực hành
  Bài 3: Chuỗi - String
 1. - Nội suy chuỗi
 2. - Truy cập các phần tử trong chuỗi
 3. - Nối chuỗi
 4. - So sánh chuỗi
 5. - Một số phương thức làm việc với chuỗi
  Bài 4: Symbol
 1. - Giới thiệu
 2. - Sự khác biệt giữa Symbol và String
 3. - Khi nào chúng ta nên sử dụng Symbol?
  Bài 5: Số - Number
 1. - Giới thiệu số
 2. - Các hàm số học
 3. - Ưu tiên hoạt động
 4. - Sự khác biệt giữa số nguyên và số float trong Ruby
  Bài 6: Iterators and Loops
 1. - Vòng lặp While, Until
 2. - Each iterator
 3. - For in
 4. - Select, map, inject
  Bài 7: Câu lệnh điều kiện - Conditionals
 1. - Giới thiệu
 2. - If statement
 3. - Unless
 4. - Case when
 5. - Case in
  Bài 8: Methods
 1. - Giới thiệu về method
 2. - Tham số method
 3. - Method trả về giá trị
 4. - Class method and instance method
 5. - Block, Procs, Lambda
  Bài 9: Collection 1 - Array
 1. - Giới thiệu mảng
 2. - Tạo mảng
 3. - Truy cập mảng
 4. - Lấy thông tin mảng
 5. - Thao tác mảng
 6. - Lặp trên mảng
 7. - Các phương thức mảng khác
  Bài 10: Collection 2 - Hash
 1. - Giới thiệu hash
 2. - Tạo hash
 3. - Truy cập hash
 4. - Chuyển đổi hash
 5. - So sánh hash
 6. - Vòng lặp với hash
 7. - Các method làm việc với hash
  Bài 11: Lập trình hướng đối tượng trong Ruby
 1. - Tại sao phải lập trình hướng đối tượng
 2. - Objects
 3. - Classes
 4. - Abstraction
 5. - Encapsulation
 6. - Inheritance
 7. - Polymorphism
  Bài 12: Làm việc với File
 1. - File là gì?
 2. - Tạo File
 3. - Mở File
 4. - Xóa File
 5. - Thêm vào một File
  Bài 13: Module
 1. - Giới thiệu module
 2. - Sử dụng module như một namespace
 3. - "Include" và "extend" trong module
  Bài 14: Xử lý lỗi
 1. - Giới thiệu
 2. - Demonstration
 3. - "Begin ... Rescue" block
 4. - Luồng xử lý
  Bài 15: Biểu thức chính quy - Regex
 1. - Giới thiệu về Regex
 2. - Expression Modifiers
 3. - Expression Patterns
 4. - Tìm kiếm và thay thế
 5. - Ví dụ Regex
  Bài 16: Metaprogramming
 1. - Reflection
 2. - Metaprogramming cơ bản
 3. - Metaprogramming nâng cao
 1. Course Number

  RUBY01
 2. Classes Start

  Kỳ hè 2022
 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  13