Skip to main content

Thuật toán ứng dụng


TruongCNTTvaTT

About This Course

Khoá học sẽ bao quát các vấn đề cơ bản và nâng cao trong phân tích thiết kế và cài đặt thuật toán, từ đó ứng dụng vào giải các bài tập trực tuyến và các bài toán ứng dụng thực tế. Các bài toán được mô tả dưới dạng ứng dụng đa ngành như: giao thông, mạng truyền thông, tin sinh học, xếp lịch, trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu, hệ thống phần mềm …. Ngoài việc làm chủ được các kỹ thuật cơ bản của thuật toán, sinh viên được học các kỹ năng cài đặt và cài đặt nhanh các loại thuật toán và cấu trúc dữ liệu cơ bản và tiên tiến khác nhau, từ đó áp dụng vào các bài tập lập trình và các bài toán thực tế có độ khó cao về thuật toán và cấu trúc dữ liệu. Học phần cũng giúp sinh viên tiếp cận với một số dạng bài toán lập trình trong phỏng vấn xin việc ở các công ty lớn, một số dạng bài toán trong các kỳ thi Olympic tin học sinh viên và lập trình sinh viên quốc tế ICPC, điều này giúp sinh viên thuận lợi khi thi tuyển vào các công ty lập trình lớn trong nước và trên thế giới. Sinh viên cũng sẽ được tiếp cận với các hệ thống giải bài và chấm điểm trực tuyến tốt nhất trên thế giới hiện nay. Các chủ đề bao gồm: Cấu trúc dữ liệu và thư viện thuật toán cơ bản, Đệ qui và nhánh cận, Thuật toán tham lam, Chia để trị, Quy hoạch động, CTDL và thuật toán trên đồ thị, Xử lý xâu, Lớp bài toán NP-đầy đủ. Các chủ đề đều được minh họa giải trên các bài toán ứng dụng thực tế.

This is paragraph 2 of the long course description. Add more paragraphs as needed. Make sure to enclose them in paragraph tags.

Requirements

Hiểu và có khả năng ứng dụng cấu trúc dữ liệu và thuật toán giải quyết các bài toán tính toán trong các hệ thống phần mềm Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của các kỹ thuật thuật toán và cấu trúc dữ liệu trong việc giải quyết các bài toán tính toán trong các hệ thống phần mềm Nhận diện và hiểu rõ các yêu cầu tính toán, các bài toán ứng dụng trong hệ thống phần mềm Ứng dụng cấu trúc dữ liệu và thuật toán để giải quyết các vấn đề tính toán trong hệ thống phần mềm Có khả năng đánh giá, lựa chọn, và đề xuất giải pháp về cấu trúc dữ liệu lưu trữ và thuật toán tối ưu hoá hiệu năng cho các bài toán tính toán trong các hệ thống phần mềm Hiểu và đánh giá được hiệu quả của các giải pháp tính toán trong các hệ thống phần mềm Có khả năng đề xuất giải pháp và cài đặt cấu trúc lưu trữ và thuật toán nhằm tối ưu hoá hiệu năng tính toán trong hệ thống phần mềm

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Tiến sĩ / Phó giáo sư Đỗ Phan Thuận

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    IT3680
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    3
Enroll